Notification text

Gebruiksvoorwaarden Brookz Bedrijfswaardering

Inleiding

Welkom op Brookz’ website www.brookzbedrijfswaardering.nl (“Website”). Brookz biedt gebruikers van de Website de mogelijkheid om een indicatie van een bedrijfswaardering te ontvangen. De bedrijfswaardering en het rapport worden automatisch gemaakt met behulp van door Brookz ontwikkelde (analyse)software aan de hand van door de gebruiker ingevoerde gegevens, publieke informatie en data van Brookz.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1-1-2020 van toepassing op de Overeenkomsten en ieder gebruik van de Website en de diensten die via de Website worden aangeboden waaronder de geautomatiseerde bedrijfswaardering (de “Diensten”). De Gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen op de Website en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Brookz kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Aangepaste Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing zodra die zijn gepubliceerd op de Website.

Definities

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden hebben onderstaande woorden en begrippen de volgende betekenis:

 1. Account: middel waarmee een Gebruiker na het – eventueel – doorlopen van een verificatieproces door middel van het opgeven van een inlognaam en wachtwoord gepersonaliseerde toegang krijgt tot de Website;
 2. Diensten: de diensten die door Brookz via de Website (www.brookzbedrijfswaardering.nl) worden aangeboden, bestaande uit het maken van een geautomatiseerde indicatieve bedrijfswaardering gepresenteerd in de vorm van een bandbreedte met behulp van door Brookz ontwikkelde (analyse)software aan de hand van door de Gebruiker ingevoerde gegevens, publieke informatie en data van Brookz;
 3. Gebruiker: iedere partij die de Website bezoekt en/of de Diensten van Brookz gebruikt. Gebruikers kunnen tevens Klant zijn;
 4. Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden van Brookz;
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Brookz en Klanten met betrekking tot het (om niet of tegen betaling) gebruik van de Website en Diensten;
 6. IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom, de auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht, waaronder begrepen maar niet uitsluitend: analyses, rapporten, ontwerpen, adviezen, schetsen, documentatie, handleidingen, modellen, technieken, instrumenten, en programmatuur/software.
 7. Klant: de partij die de Diensten van Brookz om niet of tegen betaling afneemt ten behoeve van zichzelf en/of andere Gebruikers;
 8. Persoonsgegevens: informatie over of herleidbaar naar een identificeerbare natuurlijke persoon;
 9. SaaS: het door of namens Brookz ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan de Gebruiker via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan de Gebruiker een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt;
 10. Vennootschap of Brookz: betekent Brookz B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1098 XG) Amsterdam aan het adres Science Park 106;
 11. Vertrouwelijke Informatie: alle informatie uitgezonderd Persoonsgegevens die vertrouwelijk is of waarvan de ontvanger het vertrouwelijke karakter moet begrijpen;
 12. Website: de website van Brookz (www.brookzbedrijfswaardering.nl) inclusief eventueel daaraan verbonden software en applicaties (‘apps’).

Totstandkoming Overeenkomst

2.1 De Overeenkomst komt tot stand door het gebruik van de Dienst door Gebruiker of – indien eerder – het aangaan van een Overeenkomst of het voltooien van een bestelproces door de Klant.

2.2 De Gebruikers en Klanten erkennen en aanvaarden dat de Diensten uitsluitend bedoeld zijn voor partijen die handelen in de uitoefening van een beroep op bedrijf, dat zij als zodanig worden aangemerkt en dat zij daarom geen beroep kunnen doen op het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten in artikel 6:230o BW.

Uitvoering diensten door Brookz

3.1 De Diensten worden (deels) als SaaS geleverd. Brookz spant zich ervoor in dat de Diensten beschikbaar, veilig en betrouwbaar blijven volgens steeds bijgestelde normen.

3.2 Brookz is bevoegd om wijzigingen in de inhoud of omvang van de Diensten aan te brengen, en om de programmatuur van de SaaS-dienst te vernieuwen of te wijzigen.

3.3 Brookz kan de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service of om beveiligingsredenen.

3.4 Brookz kan niet garanderen dat de Website en Diensten altijd voldoen aan de verwachtingen. Ook kan Brookz niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. Brookz is niet verantwoordelijk voor stroomstoringen of verbrekingen in het telecommunicatienetwerk waardoor de Website niet of slechter bereikbaar is.

3.5 De Website kan verwijzingen bevatten naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals betaaldiensten van derden.

3.6 De Dienst bestaat (onder andere) uit het maken van een geautomatiseerde indicatieve bedrijfswaardering gepresenteerd in de vorm van een bandbreedte/range. De range is afhankelijk van de door de Gebruiker en/of Klant ingevoerde gegevens en houdt geen rekening met specifieke feiten of omstandigheden. Brookz garandeert op geen enkele wijze de juistheid van de indicatieve bedrijfswaardering noch dat de uitkomst van waardering door een waarderingsdeskundige binnen dezelfde Range zou uitkomen.

3.7 Brookz controleert de (juistheid en/of volledigheid van de) door Gebruiker ingevoerde gegevens op de Website of bij het gebruik van de Diensten niet en is daarvoor op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk, ook niet als Brookz de Gebruiker op enige wijze helpt of ondersteunt bij het invoeren van gegevens. Brookz verleent nooit advies over het gebruik van de Website of Diensten.

Gebruik van de Website en Diensten

4.1 Brookz verleent aan Klanten en haar Gebruikers kosteloos of tegen betaling een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicenseerbare, herroepelijke, niet-overdraagbare licentie op het gebruik van de Website en de Diensten en het recht om al het materiaal op de Website dat eigendom is van Brookz te benaderen en bekijken.

4.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Brookz is de Klant uitsluitend bevoegd om de Diensten voor zichzelf of de eigen organisatie te gebruiken. Wanneer de Klant op grond van de Overeenkomst bevoegd is om andere Gebruikers de Diensten te laten gebruiken, dan is de Klant jegens Brookz volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Diensten door deze andere Gebruikers en zal de Klant ervoor instaan dat deze andere Gebruikers de Diensten in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden gebruiken.

4.3 Brookz kan de toegang tot of het gebruik van (delen van) de Website onderwerpen aan aanvullende voorwaarden of verplichtingen, zoals het aanmaken van een Account of het doorlopen van een verificatie- of registratieproces.

4.4 Bij het aanmaken van een Account is de Gebruiker verplicht om juiste en volledige informatie te verschaffen en die informatie actueel te houden. Een Account is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en de inlogcodes zijn geheim. Iedere Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens voor het Account en het is verboden om die inloggegevens te delen of over te dragen aan een derde. Indien een Gebruiker vermoedt dat inloggegevens voor een Account zijn verloren, gestolen of op enige wijze onbevoegd kunnen worden gebruikt, dan dient die Gebruiker Brookz onmiddellijk te informeren. Brookz is bevoegd om een Account en bijbehorende informatie na het einde van een Overeenkomst geactiveerd te houden en te bewaren, mede met het oog op toekomstige Overeenkomsten. De Gebruiker kan het Account na het einde van de Overeenkomst te allen tijde laten deactiveren en/of verwijderen.

4.5 Brookz is bevoegd om de toegang tot en het gebruik van de Diensten door Gebruikers tijdelijk of permanent te blokkeren of beëindigen (i) indien Brookz daartoe verplicht is op grond van toepasselijke wet- of regelgeving of een rechterlijke uitspraak, (ii) indien een Gebruiker in strijd handelt met de Overeenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden of (iii) vanwege beveiligingsredenen. Indien Brookz gebruik maakt van de bevoegdheid in deze bepaling, dan is Brookz geen enkele vergoeding of compensatie verschuldigd aan de Klant of Gebruiker.

4.6 De Klant en Gebruikers erkennen en aanvaarden dat Brookz een Dienst levert waarbij de Klant of haar Gebruiker zelf gegevens kan invoeren waarna geautomatiseerd een analyse op die gegevens plaatsvindt en geautomatiseerd een resultaat of rapport wordt gegenereerd. Brookz voert geen controle uit op die ingevoerde gegevens en brengt daar nooit advies over uit, ook niet als Brookz helpt bij het invoeren van gegevens. Brookz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (fouten in) de automatisch door (de Website van) Brookz gegenereerde resultaten en/of rapporten.

4.7 Anders dan bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden of aanvullende voorwaarden of overeenkomsten is het Gebruikers zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brookz niet toegestaan om:

 1. de Website of de inhoud ervan te kopiëren, reproduceren, na te maken, distribueren of op enige andere wijze te gebruiken voor een commercieel of ander doel;
 2. de inhoud van de Website te wijzigen;
 3. technische (beveiligings)maatregelen van de SaaS-dienst te verwijderen of omzeilen;
 4. gegevens van andere Gebruikers te verzamelen;
 5. automatische software, robots of processen te gebruiken met het doel de Website te benaderen of daarvan gegevens te verzamelen;
 6. enige handeling te verrichten die schade toebrengt aan of andere negatieve gevolgen heeft voor de (werking van de) Website of de Dienst;
 7. inbreuk te maken op rechten van anderen of onrechtmatige/illegale handelingen te verrichten;
 8. te trachten de software voor het gebruik van de Website te decoderen, decompileren, demonteren of reconstrueren.

4.8 Indien een Klant of Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden (waaronder maar niet beperkt tot artikel 4.7 ), dan is Brookz bevoegd om naleving van deze Gebruikersvoorwaarden te vorderen. Die Klant of Gebruiker is tevens aansprakelijk voor de schade die Brookz lijdt als gevolg van het handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.

Verplichtingen van Klanten en Gebruikers

5.1 De Klant en Gebruiker zullen redelijke maatregelen treffen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de Diensten, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten. Brookz is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

5.2 De Klant en Gebruiker nemen zelf passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van hun apparatuur, infrastructuur en datacommunicatieverbinding tegen virussen, beveiligingsrisico’s en onbevoegde toegang tot de Website en Diensten.

5.3 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten en de interpretatie van de uitkomsten daarvan, voor de gegevens die met de Diensten worden verwerkt en voor de beslissingen die op basis daarvan worden genomen.

5.4 Voor zover de Diensten bestaan uit het hosten van gegevens van Klanten, geldt een fair use policy. In geval van excessieve belasting en/of ongeoorloofd gebruik van de hostingomgeving door de Klant of diens Gebruikers zal Brookz de Klant daarover informeren. De Klant is dan verplicht om op eerste verzoek en binnen een door Brookz aangegeven redelijke termijn de excessieve belasting en/of het ongeoorloofd gebruik van de hostingomgeving te staken en gestaakt te houden. Indien de Klant aan een dergelijk verzoek geen gehoor geeft, dan is Brookz bevoegd om haar Diensten op te schorten en/of zelf maatregelen te treffen bijvoorbeeld door gegevens van de Klant van de hostingomgeving te verwijderen. In het geval Brookz eenzijdige maatregelen treft, dan is Brookz op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van compensatie voor schade die de Klant of een derde als gevolg daarvan lijdt.

5.5 De Klant staat ervoor in dat haar Gebruikers de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Website en Diensten zullen naleven. De Klant vrijwaart Brookz van eventuele aanspraken van derden in verband met het gebruik van de Diensten door haar Gebruikers, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van Brookz. Deze vrijwaring ziet tevens op (juridische) kosten die Brookz maakt en schade die Brookz leidt in verband met voornoemde aanspraken van derden.

5.6 Brookz is gerechtigd om jaarlijks door een onafhankelijke derde een audit te laten uitvoeren op naleving van de toepasselijke voorwaarden voor gebruik van de Website en Diensten door Klant en haar Gebruikers. De kosten van de audit zijn voor Brookz, tenzij uit de auditrapportage blijkt dat de Klant of haar Gebruikers in strijd hebben gehandeld met de toepasselijke voorwaarden.

Kosten en betaling

6.1 Brookz biedt zowel kosteloze als betaalde versies van de Diensten aan. Voor betaalde versies van de Diensten geldt dat betaling vooraf of in abonnementsvorm kan geschieden, afhankelijk van de afspraken in de Overeenkomst. Tenzij anders vermeld zijn prijzen van Brookz exclusief belastingen en heffingen.

6.2 Wanneer de Diensten in abonnementsvorm worden afgenomen, dan is Brookz – behoudens andersluidende afspraken bevoegd om de prijzen eenzijdig te wijzigen.

6.3 Indien Klant de verschuldigde vergoedingen voor de Diensten niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, dan is Klant van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. De Klant is gedurende de periode van verzuim niet bevoegd om de Dienst te gebruiken en Brookz is bevoegd om haar diensten op te schorten.

6.4 In geval van betalingsverzuim is de Klant aan Brookz de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag gerekend vanaf de dag na het einde van de betalingstermijn tot de datum van volledige voldoening. Als Brookz maatregelen moet treffen om een onbetaald bedrag te incasseren, dan is de Klant aansprakelijk voor de door Brookz werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten.

IE-rechten, data en geheimhouding

7.1 De IE-rechten ten aanzien van alle modellen, technieken, software, rapporten, specificaties, knowhow, applicaties, tools en andere informatie (in de ruimste zin van het woord) die door of namens Brookz aan Klanten en Gebruikers worden verstrekt, blijven berusten bij Brookz. Anders dan de in deze Gebruikersvoorwaarden of een Overeenkomst verleende beperkte rechten op IE-rechten van Brookz, verstrekt Brookz geen andere rechten op de door haar gehouden IE-rechten aan Klanten of Gebruikers en draagt die IE-rechten ook niet over door gebruik van de Website / Diensten of uitvoering van een Overeenkomst.

7.2 Voor zover de Klant of Gebruiker informatie of gegevens aan Brookz verstrekt waarop IE-rechten of eigendomsrechten rusten, dan blijven die rechten bij de Klant of Gebruiker. In dat geval verleent de Klant of Gebruiker aan Brookz het recht om die informatie of gegevens te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden. Klant vrijwaart Brookz van aanspraken van derden in verband met een inbreuk op IE-rechten door de informatie of gegevens die door de Klant of haar Gebruikers zijn verstrekt aan Brookz.

7.3 Wanneer het gebruik van de Website of Diensten (mede) ziet op het beheer van data, dan blijft de Klant verantwoordelijk voor het verzorgen van back-ups. Brookz aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade als gevolg van verlies van data.

7.4 Vertrouwelijke Informatie die door Klanten of Gebruikers aan Brookz zijn verschaft, zullen door Brookz vertrouwelijk worden behandeld en (afgezien van hetgeen bepaald in artikel 7.5 ) uitsluitend worden gebruikt voor de levering van de Diensten. De Klant is verplicht tot geheimhouding van door of namens Brookz verschafte Vertrouwelijke Informatie en gegevens, en zal die uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor die Vertrouwelijke Informatie en gegevens zijn verstrekt. De Klant zal voornoemde geheimhoudingsverplichtingen opleggen aan haar Gebruikers en de door haar ingeschakelde derden.

7.5 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 7.4 is Brookz gerechtigd om de door de Klant en haar Gebruikers ingevoerde en door de Dienst gegenereerde gegevens (waaronder de resultaten en rapporten) te gebruiken om de software verder te ontwikkelen.

Overmacht/onvoorziene omstandigheden

8.1 Indien Brookz door overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen of op onredelijke wijze gehinderd wordt in de nakoming van haar verplichtingen, is zij gerechtigd de nakoming geheel of gedeeltelijk tijdelijk op te schorten voor de duur van de overmacht of geheel, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Tot de gevallen van overmacht behoren in ieder geval: ziekte, oorlog, epidemie, pandemie, blokkade, oproer, staking of lock-out, tekort aan voertuigen, schaarste aan diensten, beperkingen in het energieverbruik, storingen in het dataverkeer, hetzij bij Brookz, hetzij bij één van haar leveranciers.

8.2 In geval van onvoorziene omstandigheden verbinden Brookz en Klant zich ertoe opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden van de Overeenkomst.

Verwerking persoonsgegevens

9.1 De verwerking door Brookz van Persoonsgegevens wordt in detail beschreven in het Privacybeleid van Brookz.

Einde Overeenkomst

10.1 De Overeenkomst voor eenmalig gebruik van de Diensten, eindigt van rechtswege nadat de Klant de eventuele kosten heeft voldaan en Brookz de Diensten heeft geleverd. De Overeenkomst die in abonnementsvorm wordt aangegaan, eindigt afhankelijk van de afspraken tussentijds door middel van opzegging of door afloop van de termijn waarvoor de Overeenkomst is aangegaan.

10.2 Iedere partij bij een Overeenkomst is gerechtigd die op te zeggen zonder een termijn in acht te nemen door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij wanneer:

 1. de andere partij is opgehouden te bestaan;
 2. de andere partij failliet is verklaard, in surseance van betaling is gesteld of een ontbindingsbesluit heeft genomen;
 3. de andere partij geen activiteiten meer verricht;
 4. de andere partij een materiele verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of toepasselijke voorwaarden schendt;
 5. de andere partij door overmacht niet in staat is haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen voor een periode langer dan negentig (90) dagen.

10.3 Indien een Overeenkomst wordt beëindigd, dan is de Klant verplicht om eventuele gegevens in de hostingomgeving van Brookz op eigen initiatief voorafgaand aan de einddatum van de Overeenkomst te exporteren. Brookz is bij beëindiging van de Overeenkomst bevoegd om alle ingevoerde en gegenereerde gegevens te verwijderen, zonder dat Brookz op enige wijze aansprakelijk zal zijn voor schade als gevolg daarvan. Voor zover Brookz de Klant ondersteunt bij de export of overdracht van gegevens, kan Brookz daarvoor kosten in rekening brengen.

10.4 De bepalingen in de Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard en/of strekking postcontractuele werking hebben, zullen na het einde van de Overeenkomst van kracht blijven.

Beperking aansprakelijkheid Brookz

11.1 Brookz sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Klant of Gebruiker in verband met het gebruik van de Website en Diensten lijdt door:

 1. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
 2. fouten op de Website of in de SaaS-dienst;
 3. onjuiste informatie op de Website of in het resultaat van de Diensten;
 4. verlies van informatie, data of databases van Gebruiker; of
 5. wijzigingen in de Diensten of wijzigingen in of op de Website.

11.2 Indien Brookz om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is in verband met het gebruik van de Website of Diensten, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Brookz wordt schade voor één of meer schadeveroorzakende gebeurtenissen beperkt tot de vergoeding die de Klant aan Brookz heeft betaald.

11.3 De aansprakelijkheid van Brookz is niet uitgesloten of beperkt indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het leidinggevend personeel van Brookz.

Overige bepalingen

12.1 Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Brookz zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden of aanvullende voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden en aanvullende voorwaarden onverlet.

12.2 De Overeenkomsten, de Diensten en de Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil tussen Brookz en Klant of Gebruiker voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, de Diensten of deze Gebruiksvoorwaarden zal enkel de rechtbank te Amsterdam in eerste aanleg bevoegd zijn.